การลงนามในรหัส

digicert-certified-partner-platinum
DigiCert Code Signing DigiCert EV Code Signing
ลายเซ็นดิจิทัลที่เข้ารหัส
การรับรององค์กรแบบเต็ม
ชื่อเสียงกับ Microsoft SmartScreen Filter
การรับรองความถูกต้องด้วยสองปัจจัย
แพลตฟอร์มที่รองรับ:
Microsoft Office & Microsoft VBA
Adobe® AIR®
Microsoft Authenticode®
Java®
Mac OS
Mozilla® Objects